Integritetspolicy
Inom By Trum AB/Courses by Trum (org.nr. 556746-2618) behandlar vi Personuppgifter för användare och kunder som använder våra tjänster (”Tjänsterna”). Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Nedan kallar vi By Trum AB/Courses by Trum för By Trum.
By Trum AB är personuppgiftsansvarig med hänsyn till Tjänsterna. Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person. Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten. By Trum använder Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna, bearbeta dina köp, optimera din upplevelse av Tjänsterna och individualisera kommunikationen med dig. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter. Genom att lämna dina Personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i de särskilda villkoren för respektive tjänst och denna Integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.
Denna Integritetspolicy tillsammans med de villkor som gäller för den tjänst du köper och eventuella andra villkor som reglerar By Trums behandling av Personuppgifter från tid till annan kallas fortsättningsvis ”Integritetsvillkor”. Integritetsvillkoren anger grunden för hur vi behandlar Personuppgifter som du lämnar till oss när du använder Tjänsterna eller som vi samlar in om dig. För vissa av våra tjänster finns det alltså även särskilda villkor för behandling av Personuppgifter som du godkänner när du använder respektive tjänst.
Ändringar i denna Integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på By Trums webbplatser och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa. Om du adderar Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att By Trum får behandla även de Personuppgifterna i enlighet med tillämpliga Integritetsvillkor.

Insamling och behandling av personuppgifter
By Trum samlar in och behandlar dina Personuppgifter endast om det är tillåtet enligt lag. Insamling och behandling kan ske när du använder Tjänsterna, t.ex. gör ett köp av en kurs eller deltar i en workshop du anmält dig till. Vi använder olika metoder för att samla in Personuppgifter som exempelvis när du bokar en kurs hos oss, cookies på våra hemsidor och vid direkt kontakt med oss. Vid olika tillfällen samkör eller importerar By Trum Personuppgifter från databaser inom och utanför By Trum (t.ex. från Facebook eller Google). Vi får från tid till annan Personuppgifter om dig från samarbetspartners och annan information som kan komma att adderas till din profil (om en profil skapats på vår kursplattform)
När det enligt lag krävs att samtycke inhämtas för behandling av vissa slags Personuppgifter eller för vissa former av behandling, så kommer samtycke inhämtas från dig innan behandling sker.

Information från och om dig som vi samlar in och behandlar
Vi samlar endast in Personuppgifter som är relevanta för det ändamål som beskrivs i de särskilda villkoren för varje Tjänst och denna Integritetspolicy. Den information som kan komma att samlas in är t.ex. uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, uppgifter för att underlätta användandet av Tjänsterna (såsom inloggning), förvalt språk, användarhistorik, betalningar, och annan information du lämnar vid användning av Tjänsterna. Som exempel på Personuppgifter från bolag utanför By Trum kan nämnas uppdaterad adressinformation.

Ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter
By Trum samlar in Personuppgifter för olika ändamål. Vilka Personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka Tjänster du använder. Information som inhämtas från en By Trum-kund används för att bygga en individuell profil, genom vilken By Trum kan fullfölja sin del av ingångna avtal.
By Trum använder dina personuppgifter för att:
• Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna
• Bearbeta dina beställningar av Tjänsterna
• Kontakta dig via t.ex. SMS, andra mobila applikationer eller e-post eller för att stämma av om din status i den Tjänst du köpt.
• Diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med utförandet av Tjänsterna
• Analysera och förbättra kvaliteten på och upplevelsen av Tjänsterna, t.ex. verifiera att ditt användarkonto inte används av andra
• Individualisera kommunikationen med dig avseende våra Tjänster
• Analysera statistik och användarbeteenden rörande våra Tjänster
• Öka din nytta och upplevelse av våra Tjänster på andra vis vi tror du skulle uppskatta, eller
• Marknadsföra tjänster och produkter, direkt eller inte, inklusive beteende marknadsföring
Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att By Trum inte behandlar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta oss på adressen som framgår under rubriken Kontakt nedan.

Var vi lagrar och överför dina personuppgifter
By Trum lagrar Personuppgifter i överensstämmelse med denna Integritetspolicy och gällande lagstiftning.
De tredjepartstjänster vi använder endast till för att samla in och hantera information som behövs för att de ska kunna leverera de tjänster som vi anlitat dem för. Dessa leverantörer kan vara tjänsteleverantörer som tillgodoser IT-system- och administrationstjänster samt myndigheter där det finns gällande lagkrav.
Många av våra tredjepartsleverantörer finns utanför EU/EES. För att kunna använda deras tjänster kräver det att vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES. Eftersom länder utanför EU/EES har inte alltid samma höga krav på säkerhet gällande personuppgifter har europeisk lag förbjudit överföring av personuppgifter om inte överföringen möter vissa kriterier. Se nästa stycke.
När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES gör vi vårt bästa för att säkerhetsställa samma höga krav på säkerhet genom att se till att minst en av följande punkter är uppfyllda: Vi överför bara dina personuppgifter till länder som har samma krav på sig att tillgodose en hög nivå av säkerhet gällande personuppgifter som EU-kommissionen fastställt; eller
I de fall där vi använder specifika leverantörer använder vi specifika kontrakt, etisk standard eller certifieringar godkända av EU-kommissionen som därmed ger personuppgifter samma skydd som inom EU/EES; eller När vi använder leverantörer i USA överför vi personuppgifter till företag om de är en del av EU-US Privacy Shield vilket innebär att de måste erbjuda samma skydd för personuppgifter som inom EU/EES.
Om ingen av dessa punkter uppfylls kan vi komma att be om ditt medgivande för överföringen av personuppgifter. Du kommer ha rätt att ta tillbaka ditt medgivande på precis samma sätt som vi beskrivit tidigare.
Skyddande och gallring av personuppgifter
By Trum har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen. By Trum gallrar Personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att By Trum raderar eller avidentifierar Personuppgifter när ändamålet för behandlingen av Personuppgifterna inte längre föreligger. Ändamålet med vår behandling av dina Personuppgifter framgår ovan och Integritetsvillkoren.
Andra applikationer/webbsidor
I Tjänsterna kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av By Trum. Denna Integritetspolicy är endast tillämplig på ditt användande av Tjänsterna. By Trum ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av Personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.
Ändra, radera och granska dina personuppgifter
Om dina Personuppgifter ändras, vänligen informera By Trum om detta genom att sända ett meddelande till adressen som framgår under Kontakt nedan. By Trum ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att Personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.
By Trum kommer att, på din begäran eller när By Trum upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka Personuppgifter om dig som behandlas. Begäran om utdrag ska göras till adressen som framgår under rubriken Kontakt nedan och ska innehålla uppgift om ditt namn, postadress, telefonnummer och e-postadress (som använts i kommunikation med By Trum).
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare behandling (ej retroaktivt) av dina Personuppgifter genom att kontakta By Trum på adressen som står under rubriken Kontakt nedan, varpå By Trum kommer att förhindra sådan information från att fortsätta behandlas. Du görs dock uppmärksam på att återkallande av samtycke inte påverkar behandling som får göras utan samtycke (t.ex. tillhandahållande av Tjänster du beställt) men kan leda till att Tjänsterna inte fungerar som avsett eller att By Trum inte längre kan tillhandahålla Tjänster.
Cookies
By Trum använder cookies på sina digitala tjänster. När du besöker vår webbplats kan det hända att vi automatiskt samlar in tekniska uppgifter om enheten du använder, din sökhistorik på vår webbplats och användarmönster. Dessa uppgifter samlar vi in genom att använda oss av kakor (cookies), serverloggar och liknande teknik. Vi kan också samla in uppgifter om du besöker andra sidor som använder våra kakor
Överlåtelse
Om vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan dina Personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.
Kontakt
Om du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande By Trums behandling av Personuppgifter och efterlevnad av Integritetsvillkoren eller tillämplig lag avseende skydd för Personuppgifter, vänligen skicka ett mail till [email protected]